Krótko o naszej grupie
Zapraszamy wszystkich pacjentów do zpaoznania się z naszą ofertą, czym nasi specjaliści się zajmują oraz dlaczego to własnie nam warto zaufaćOŚRODEK O PROFILU REHABILITACYJNO - LEKARSKIM


Publikacje
Login: Hasło:
Aby obejrzeć wszystkie publikacje musisz być zalogowany.
SKIEROWANIA NA ZABIEGI
Data: 2009-06-08 16:10:41
INFORMACJA DLA PACJENTÓW

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWOŚCI SKIEROWANIA NA ZABIEGI REHABILITACYJNE

W związku z licznymi uwagami zgłaszanymi przez fizjoterapeutów wykonujących zabiegi rehabilitacyjne w warunkach ambulatoryjnych Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina zasady zlecania zabiegów fizjoterapeutycznych zgodnie z przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 60/2007/DSOZ z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza na rok 2008 i lata następne.
Świadczeniodawca udziela świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub bezpośrednio na zabiegi fizjoterapeutyczne. W przypadku skierowania do poradni rehabilitacyjnej, lekarz tejże poradni w wyniku przeprowadzonego badania przedmiotowego i podmiotowego, kwalifikuje do rehabilitacji, podejmuję decyzję, co do trybu i sposobu leczenia oraz zleca zabiegi zgodnie z zapisami wskazanego zarządzenia. W przypadku bezpośredniego zlecenia na zabiegi opisane powyżej działania wykonuje lekarz zlecający.Każde zlecenie na zabiegi powinno zawierać następujące elementy:

1) pieczęć nagłówkową z nr umowy z NFZ
2) imię nazwisko, PESEL i adres zameldowania/zamieszkania
3) rozpoznanie;
4) kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10;
5) opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
6) choroby przebyte i współistniejące, oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
7) zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ilości zabiegów oraz parametrów zabiegu);
8) pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz data wystawienia skierowania.

Jednocześnie przypominamy, że skierowanie na fizjoterapię związaną z leczeniem dysfunkcji narządu ruchu wywołaną wadami postawy wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego:


1) rehabilitacji medycznej lub
2) ortopedii i traumatologii.
Natomiast w przypadku kwalifikacji do rehabilitacji w warunkach domowych skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, specjalista w dziedzinie:

1) rehabilitacji medycznej;
2) balneologii i medycyny fizykalnej;
3) reumatologii;
4) neurologii;
5) ortopedii i traumatologii.


W przypadku skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawionego przez lekarza innego niż lekarz ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej lub balneoklimatologii i medycyny, magister fizjoterapii na podstawie przeprowadzonych badań czynnościowych narządu ruchu, ustala szczegółowy program rehabilitacji zgodny ze stanem zdrowotnym pacjenta, jeżeli skierowanie na zabiegi nie odpowiada warunkom określonym powyżej lub skierowanie nie zapewnia pożądanego celu rehabilitacji (wymagane uzasadnienie zmiany na skierowaniu).

Reasumując: uprawnienia nadane magistrom rehabilitacji pozwalają w wybranych i medycznie uzasadnionych sytuacjach dokonanie weryfikacji zleceń na zabiegi, wystawionych przez lekarzy innych specjalności, jednakże nie znajduje uzasadnienia sytuacja, kiedy to lekarz kierujący sceduje obowiązek podejmowania decyzji terapeutycznych na magistra fizjoterapii.

Podejmowanie decyzji terapeutycznych przez magistrów fizjoterapii w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości winno być skonsultowane z lekarzem kierującym.

Aleksandra Stamm
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Narodowego Funduszu Zdrowia


Powrót...
Umów sie na badania

Sprawdź w jakich godzinach przyjmują lekarze i zarezerwuj termin wizyty.


  Godziny przyjec

  Zarejestruj sie

Adres siedziby:

ul. Śniadeckich 30/2
60-774 Poznań


email:
agenda@izomed.com.pl

Ośrodek przyjmuje pacjentów

od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00-18:00


Informacja i rejestracja telefoniczna:

tel. (0-61) 662-72-80
fax (0-61) 662-72-81

Newsletter: